Oferta usług - www.pekkancelaria.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą ofertę dotyczącą usług księgowo - podatkowych.
W dobie stale   zmieniających się przepisów prawa podatkowego i bilansowego gwarantujemy Państwu profesjonalną i rzetelną obsługę księgową w zakresie prowadzenia:


Pełnych Ksiąg Rachunkowych (tzw. ksiąg handlowych)
Opracowanie Planu Kont wraz z Polityką Rachunkowości,
Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
Rozliczanie operacji bankowych i kasowych, w tym sporządzanie raportów i ich dekretacja,
Rozliczanie delegacji,
Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych ,
Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym: import i eksport poza terytorium UE, wewnętrznospólnotowe  transakcje (w tym sporządzanie i składanie deklaracji Intrastat oraz informacji podsumowujących VAT-UE),
Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność, w tym wspólników spółek kapitałowych i osobowych (przy użyciu Płatnika),
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego,
Sporządzanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy,
Sporządzenie i składanie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT),
Przygotowanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
Występowanie w imieniu Klienta do Urzędu Skarbowego i ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach,
Informowanie Klienta o sytuacji finansowej i zobowiązaniach wobec budżetu i innych instytucji (raz w miesiącu po zamknięciu ksiąg za dany okres rozliczeniowy),
Wszelkie inne czynności wynikające z umowy.

Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
Rozliczanie delegacji,
Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym: import i eksport poza terytorium UE, wewnętrznospólnotowe  transakcje (w tym sporządzanie
i składanie deklaracji Intrastat oraz informacji podsumowujących VAT-UE),
Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność (przy użyciu Płatnika),
Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury,
Sporządzenie i składanie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych,
Przygotowanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
Występowanie w imieniu Klienta do Urzędu Skarbowego i ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach,
Informowanie Klienta o sytuacji finansowej i zobowiązaniach wobec budżetu i innych instytucji (raz w miesiącu po zamknięciu ksiąg za dany okres rozliczeniowy),
Wszelkie inne czynności wynikające z umowy.

Ewidencji Przychodów (tzw. ryczałtu)
Prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym: import i eksport poza terytorium UE, wewnętrznospólnotowe  transakcje (w tym sporządzanie
i składanie deklaracji Intrastat oraz informacji podsumowujących VAT-UE),
Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność (przy użyciu Płatnika),
Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury,
Sporządzenie i składanie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych,
Przygotowanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
Występowanie w imieniu Klienta do Urzędu Skarbowego i ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach,
Informowanie Klienta o sytuacji finansowej i zobowiązaniach wobec budżetu i innych instytucji (raz w miesiącu po zamknięciu ksiąg za dany okres rozliczeniowy),
Wszelkie inne czynności wynikające z umowy.

Ewidencji VAT dla działów specjalnej produkcji rolnej
Prowadzenie rejestrów ewidencji zakupu i sprzedaży do celów VAT oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym: import i eksport poza terytorium UE, wewnętrznospólnotowe  transakcje (w tym sporządzanie
i składanie deklaracji Intrastat oraz informacji podsumowujących VAT-UE),
Sporządzenie i składanie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych,
Przygotowanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
Występowanie w imieniu Klienta do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach,
Informowanie Klienta o sytuacji finansowej i zobowiązaniach wobec budżetu i innych instytucji (raz w miesiącu po zamknięciu ksiąg za dany okres rozliczeniowy),
Wszelkie inne czynności wynikające z umowy.

Kadr i płac
Pomoc w wyborze formy zatrudnienia,
Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów, w tym: przygotowanie umów o pracę i świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą, kontrolowanie ważności zaświadczeń lekarskich i bhp, sporządzanie zaświadczeń o okresie zatrudnienia, sporządzanie zaświadczeń o zarobkach, prowadzenie ewidencji czasu pracy i itp.,
Rozliczanie delegacji,
Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych przez Klienta,
Prowadzenie ewidencji przychodu (kartoteka wynagrodzeń,
Obsługa umów cywilno-prawnych (przygotowanie umów i rachunków za zleceniobiorców),
Sporządzania i składania w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników (przy użyciu Płatnika),
Sporządzania i składania w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji ZUS rozliczeniowych za pracowników (przy użyciu Płatnika),
Sporządzanie i składanie deklaracji i informacji do PFRON,
Sporządzenie i składanie w imieniu Klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń (PIT-11, PIT-40),
Sporządzania i składania w imieniu Klienta rocznej deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom (PIT-4R i PIT-8AR),
Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
Informowanie Klienta o zobowiązaniach wobec budżetu  z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz składek do ZUS,
Wszelkie inne czynności wynikające z umowy.


Innych usług

Przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane dla osób fizycznych,
Rozliczenia roczne osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego,
Przygotowywanie wniosków o uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy,

Rozliczanie dotacji w aspekcie księgowym,
Przygotowanie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
Przygotowanie wniosku o nadanie numeru REGON,
Przygotowanie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych VAT-R i NIP,
Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych Spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Usług szkoleniowych i doradczych z zakresu księgowości

Usługi szkoleniowe  i doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości,
Usługi szkoleniowe  i doradztwo w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej,
Usługi szkoleniowe i doradztwo w zakresie kadr i płac.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego